Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Beauty 'r us WEBSHOP > BRUS

Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Beauty 'r us / INTERFOOT LEERDAM BV , hierna te noemen BRUS. De opdracht of bestelling van de consument / afnemer geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van BRU BV. Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. BRUS kan te allen tijde haar algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen.

Identiteit van de ondernemer
Beauty 'r us WEBSHOP

INTERFOOT LEERDAM BV
Industrieweg 7

4143 HP  LEERDAM

Nederland

IBAN: NL50INGB0007477335     INGBNL2A   INTERFOOTLEERDAM BV

info@beautyrus.nl

KvK- nummer     23088495

BTW-nummer      NL 817825769B01


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BRUS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BRUS en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij BRUS  zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het aanbod
1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als BRUS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BRUS niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

    * de prijs inclusief belastingen, getoonde artikelprijzen zijn exclusief BTW;
    * de eventuele kosten van aflevering;
    * de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    *  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
    *  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
    *  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    * de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
    * de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    * de gedragscodes waaraan BRUS  zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.


Totstandkoming overeenkomst
Geplaatste en bevestigde bestellingen worden als koopovereenkomst beschouwd en zijn bindend.

 

Levering
a. Bestelopdrachten welke voor 12.00 uur bij ons zijn ontvangen worden op dezelfde dag (mits op voorraad) verzonden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor te late levering.
b. Goederen worden verzonden per POSTnl . Grote stukken (meubilair) worden geleverd tot aan de eerste drempel. Voor leveringen naar het buitenland kunt u contact met ons opnemen. Goederen worden slechts op uw verzoek en onder uw verantwoordelijkheid naar binnen gebracht. BRUS is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade binnen uw pand.
c. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat BRUS deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
d. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BRU B.V.gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
e. Indien de zaken worden bezorgd is BRUS.gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Afleveringen geschieden door bezorgdienst gebruiker, de DHL of externe transporteur tot aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen.   
f. Mocht koper niet aanwezig zijn op moment van aflevering door een externe transporteur, dan zal koper zelf in overleg met deze transporteur opnieuw moeten laten bezorgen.
g. Is van tevoren overeengekomen dat levering en plaatsing van de zaken in het pand van de koper moet geschieden, te weten verder dan de voordeur-aflevering zoals vermeld bij punt b, dan geschiedt dit geheel voor diens rekening en risico, tenzij voorafgaand anders overeengekomen.
h. Indien BRUS gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan BRUS.ter beschikking heeft gesteld.
i. BRUS is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. BRU B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
j. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BRUS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
k. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief van € 9,50, en zijn alleen maar ter compensatie van de verzendkosten.
l.Verzending naar Belgie kan alleen onder voorruitbetaling. Deze kosten bedragen € 15,00 Incl. BTW. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief van € 15,00 en zijn alleen maar ter compensatie van de verzendkosten.

 

Reclames

Reclames dienen uitsluitend binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen plaats te vinden.
Als u een defect product heeft ontvangen, of u een product om een andere reden wilt retourneren, dient u hiervoor eerst een schriftelijk retourverzoek (email) in te dienen.
Na goedkeuring ontvangt u van ons een instructie over de wijze van retournering.

Er moet bij retourzendingen dus worden voldaan aan de volgende eisen:

* Er moet uiterlijk binnen 7werkdagen na ontvangst van de bestelling een schriftelijk retourverzoek worden ingediend, dit kan via e-mail.
* De retourartikelen dienen goed verpakt ongebruikt, onbeschadigd, onbeschreven in originele verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze.
* De bestelling dient binnen 5 werkdagen na onze schriftelijke bevestiging van uw retourverzoek te worden geretourneerd.
* Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij U de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen. Ongefrankeerde retour zendingen worden geweigerd! Indien de goederen per post worden teruggestuurd dient u ervoor te zorgen dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zullen niet worden vergoed. BRUS behoudt het recht om slecht een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. In verband met de administratieve afhandeling zal het te crediteren bedrag zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen 14 werkdagen worden terug geboekt.

 

Aansprakelijkheid
1. BRUS is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van, A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de consument of afnemer, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. BRUS zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een consument / afnemer vergoeden, afhankelijk van de aard van de schuld. BRUS is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel welke ontstaat door het gebruik van haar producten. De consument / afnemer maakt onder volledige eigen verantwoordelijkheid gebruik van de producten van BRUS
2. De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van BRUS, al dan niet op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BRUS kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. BRUS is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar BRUS of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van BRUS , ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van BRUS, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor BRUS overmacht op, die BRUS ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen c.q. uitvoering van werk, zonder dat de consument / opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. BRUS is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Prijzen
BRUS houdt de prijzen van de site zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Vermelde prijzen op de website zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. BRUS heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Verzending naar Belgie kan alleen onder voorruitbetaling. deze kosten bedragen € 15,00 Incl. BTW. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief van € 15,00 en zijn alleen maar ter compensatie van de verzendkosten.

De betalingsmogelijkheden
1. De consument / afnemer heeft de mogelijkheid het aankoopbedrag te voldoen via iDEAL, vooruitbetaling of een eenmalige machtiging. Het bedrag van aankoop dient voldaan te worden voor verzending van het aangeschafte product. BRUS heeft het recht te wachten met het verzenden van het desbetreffende product tot het door de consument / afnemer te betalen bedrag ontvangen is door BRUS.
2. Zolang BRUS geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van BRUS.
3. BRUS heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige consument / afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

 

Garantie
a. BRUS. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
b. De onder a. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan BRUS
c. De onder a. genoemde garantie geldt door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen toegepast worden tenzij anders vermeld.
d. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal BRUS de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van BRUS, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan BRUS te verschaffen.
e. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BRUS, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
f. Indien de door BRUS. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
g. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantiebepalingen. Evenmin als er sprake is van overmatige belasting, ongeschikte smeermiddelen, onkundige behanding, gebruik of reparatie. Buiten de garantie vallen koolborstels, kogellagers, flexibele assen, TL-buizen en halogeenlampen. Fabrieksfouten worden gratis hersteld, het werkplaatstarief of voorrijkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
h. Foto's en beeldmateriaal en de kleurstellingen hierop kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Privacy
De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteert BRUS bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. BRU BV gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

BRUS zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

De serviceverlening
Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over BRUS of een van haar producten kan contact worden opgenomen via de website van BRUS(www.beautyrus.nl) via de button contact. Tevens is het mogelijk om schriftelijk contact op te nemen door uw vraag of opmerking te sturen naar het eerder in deze voorwaarden vermeld adres.